OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je Spolek TOUAREG CLUB, IČ 04248074 se sídlem Nové náměstí 1370/17, 104 00 Uhříněves (dále jen: "správce").
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Nové náměstí 1370/17, 104 00 Uhříněves
  e-mail: jirka.ch@touaregclub.cz
  telefon: +420 602 299 299
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává pouze běžné osobní údaje, které jste mu sám/sama poskytl/a. V konkrétních případech může jít zejména o návštěvu našich webových stránek, vyplnění kontaktního formuláře, v souvislosti s realizací služby, při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky.

 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem je Váš souhlas. Účelem je evidence členů spolku a jejich kontaktování telefonicky, případně e-mailem.
 2. Zákonným důvodem je Váš souhlas. Účelem je zpracování požadavku zákazníka a zaslání odpovědi e-mailem, popř. jeho kontaktování telefonicky.
 3. Zákonným důvodem je oprávněný zájem správce. Účelem je měření návštěvnosti (Toplist), odhalování chyb serveru a prevence útoků na server (provozovatel webhostingových služeb).
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

4. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

 1. po dobu trvání členství ve spolku,
 2. po dobu nezbytnou k vyřízení požadavku, popř. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže, není-li jejich zpracování založeno na jiném právním titulu.

 

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména použitím hesel, antivirového programu a zámků.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

8. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním přihlášky nebo dotazu z kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.